Algemene voorwaarden


Door te bestellen bij de 46 gaat u akkoord met onze voorwaarden.


Toepassing


- De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de 46.


- Enkel door schriftelijke mededeling kan van deze voorwaarden worden afgeweken. Alle overige bepalingen blijven van kracht.


- Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van de 46 gelden ook ten behoeve van eventueel door de 46 ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


 

Aanbiedingen/overeenkomsten


- Alle aanbiedingen van de 46 zijn vrijblijvend. De 46 heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


- Een overeenkomst komt pas tot stand als de 46 uw bestelling heeft geaccepteerd. De 46 heeft het recht bestellingen te weigeren (met motivering) of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.Prijzen en betalingen


- De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


- Bestelling worden niet bevestigd vooraleer de betaling is ontvangen.Intellectuele en industriële eigendomsrechten


- Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door de 46 geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.


 

Reclamaties en aansprakelijkheid


- Controleer de geleverde of afgehaalde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan de46 te melden.Verzending


- Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgegeven heeft. De levering wordt dagelijks verzorgd door taxipost in België en door de Internationale Post in het buitenland. Het kan maximum 1 week duren vooraleer uw bestelling bij u geleverd wordt.


- Momenteel worden enkel producten uit de volgende categoriën verzonden: Geschenkmanden, Droge pasta, Gedroogde vruchten. Bestellingen met producten uit andere categoriën kunnen enkel opgehaald worden. Indien uw bestelling toch een van deze producten bevat kan/zal deze geannuleerd en terugbetaald worden.


 

Diversen


- U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat de 46 deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.


- Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de 46 in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door de 46 vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.


- Onverminderd de overige aan de 46 toekomende rechten, heeft de 46 in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.